El teu navegador no accepta script
Inici Enrere  
B O R S A   D E   T R E B A L L 
Borsa de Treball

En aquesta pàgina s'informa sobre les ofertes de treball finlitzades que ha convocat l'Ajuntament de Tortosa.

Per a més informació, dirigiu-vos a l'Ajuntament de Tortosa, al servei de personal. Tel. 977 585 866

- SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ, EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL DE DOS TÈCNICS/QUES PER AL PROJECTE JOVESTUR. 1 TÈCNIC/TECNICA TUTOR/A DOCENT 1 TÈCNIC/TÈCNICA TUTOR/A PROSPECTOR/A - BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ, EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL DE DOS TÈCNICS/QUES PER AL PROJECTE JOVESTUR D’AJUDES DEL FONS SOCIAL EUROPEU ADREÇADES A LA INTEGRACIÓ SOSTENIBLE DE PERSONES JOVES EN EL MERCAT DE TREBALL EN EL CONTEXT DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL AMB MOTIU DE LA SUBVENCIÓ REGULADA PER LA ORDEN HAP/1337/2016, DE 27 DE JULIO, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO PREVISTAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL, DESTINADAS A LA INTEGRACIÓN SOSTENIBLE DE PERSONAS JÓVENES EN EL MERCADO DE TRABAJO, EN EL CONTEXTO DE LA GARANTÍA JUVENIL.
- Projecte Treball als Barris. Programa D (Plans d´ocupació). Fase I. Resolució TSF/1324/2017, de 25 de maig. - Projecte Treball als Barris. Programa D (Plans d´ocupació). Fase I. Resolució TSF/1324/2017, de 25 de maig.
- Bases que han de regir el procés de provisió, per a la contractació, en règim laboral, mitjançant contracte de caràcter especial d’alta direcció, a temps complet, del gerent de TORTOSASPORT, SLM, societat mercantil de capital íntegrament municipal dedicada a potenciar l’accés a la pràctica de l’esport i l’activitat física a nivell municipal, així com a afavorir la dotació d’equipaments esportius municipal, entre d’altres, segons resulta dels seus estatuts fundacionals. El procés de provisió es realitzarà pel sistema de lliure designació amb convocatòria pública, atenent als principis de mèrit i capacitat i criteris d’idoneïtat, i portat a terme mitjançant procediment que garanteixi la publicitat i concurrència - L´objecte d´aquestes convocatòria és el procés de provisió, per a la contractació, en règim laboral, mitjançant contracte de caràcter especial d’alta direcció, a temps complet, del gerent de TORTOSASPORT, SLM, societat mercantil de capital íntegrament municipal dedicada a potenciar l’accés a la pràctica de l’esport i l’activitat física a nivell municipal, així com a afavorir la dotació d’equipaments esportius municipal, entre d’altres, segons resulta dels seus estatuts fundacionals. El procés de provisió es realitzarà pel sistema de lliure designació amb convocatòria pública, atenent als principis de mèrit i capacitat i criteris d’idoneïtat, i portat a terme mitjançant procediment que garanteixi la publicitat i concurrència
- 7 contractacions laborals temporals i acompanyament a la inserció de les persones en situació d’atur de llarga durada per al programa ENFEINA´T - contractacions laborals temporals i acompanyament a la inserció de les persones en situació d’atur de llarga durada per al programa ENFEINA´T en les següents especialitats: - Administratiu/va dinamitzador/a aplicatiu web i xarxes socials - Oficial de segona en serralleria -Oficial de segona en pintor - Tècnic/a mitjà de fires Tècnic/a mitjà de turisme - Agent d´acollida a persones immigrades - Agent comunitari
- GESTIO SANITÀRIA I ASSISTENCIAL TORTOSA SAM, precisa incorporar Tècnic de comptabilitat i tresoreria per al departament econòmic i financer. - GESTIO SANITÀRIA I ASSISTENCIAL TORTOSA SAM, precisa incorporar Tècnic de comptabilitat i tresoreria per al departament econòmic i financer.
- Director/a responsable de la Casa d'Oficis a jornada completa categoria B - Director/a responsable de la Casa d'Oficis a jornada completa categoria B
- Formador d'electricitat per a la casa d'oficis, jornada completa categoria C1 - Formador d'electricitat per a la casa d'oficis, jornada completa categoria C1
- Auxiliar administratiu/va per a la casa d'oficis a mitja jornada categoria C2 - Auxiliar administratiu/va per a la casa d'oficis a mitja jornada categoria C2
- Borsa de treball: tècnic orientador tutor + tècnic prospector assessor acompanyament a la inserció. Bases i convocatòria. Concurs oposició. Caràcter laboral temporal. - Procés de selecció per a la constitució i funcionament de 4 borses de treball de personal laboral per a la cobertura de necessitats de personal no permanent per a la realització de programes que desenvolupa el Centre de Formació Ocupacional, subvencionats pel Servei d´Ocupació de Catalunya, de les categories professionals de tècnic/a, orientador/a, tutor/a i tècnic/a prospector/a, assessor/a i d´acompanyament a la inserció, subgrup de classificació professional A1 o A2 a l´Ajuntament de Tortosa
- Llocs de treball convocatòria Formació i treball regulat a l´Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre destinats a persones aturades majors de 45 anys, perceptores RMI i dones majors de 55 anys. - Llocs de treball convocatòria Formació i treball regulat a l´Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre destinats a persones aturades majors de 45 anys, perceptores RMI i dones majors de 55 anys.
- Bases que han de regir el procés de selecció, mitjançant el sistema de concurs oposició, per a la constitució i funcionament d’una borsa de treball de personal laboral temporal, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en la categoria professional d’auxiliar informador/a de turisme, amb subgrup de classificació professional C2, a l’Ajuntament de Tortosa. - L’objecte d’aquesta convocatòria és el procés de selecció per a la constitució i funcionament d’una borsa de treball de personal laboral temporal, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en la categoria professional d’auxiliar informador/a de turisme, amb subgrup de classificació professional C2, a l´Ajuntament de Tortosa.
- Procés selectiu contractació en practiques 5 persones joves beneficiàries Programa Garantia Juvenil. Cal anar a inscriure´s a l´OTG. Ordre TSF/213/2016, d’1 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. Resolució TSF/1779/2017, de 13 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya - Procés selectiu contractació en practiques 5 persones joves beneficiàries Programa Garantia Juvenil. Cal anar a inscriure´s a l´OTG. Ordre TSF/213/2016, d’1 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. Resolució TSF/1779/2017, de 13 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya
- Bases que han de regir el procés de provisió, per a la contractació, en règim laboral, mitjançant contracte de caràcter especial d’alta direcció, a temps complet, d’1 director/a econòmic/a financer/a, de Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM (GESAT, SAM). - És objecte d’aquestes bases la regulació del procés de provisió, per a la contractació, en règim laboral, mitjançant contracte de caràcter especial d’alta direcció, a temps complet, d’1 director/a econòmic/a financer/a, de Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM (GESAT, SAM). El procés de provisió es realitzarà pel sistema de lliure designació amb convocatòria pública, atenent als principis de mèrit i capacitat i criteris d’idoneïtat, i portat a terme mitjançant procediment que garanteixi la publicitat i concurrència.
- 1 tècnic/a prospector A2 per al programa integral majors a jornada completa fins al 30 de març de 2018. - Oferta pública per a la contractació en règim laboral temporal d´un tècnic/a d´acompanyament a la inserció prospector/a per al programa integral amb motiu de la subvenció regulada per l´Ordre TSF/318/2016, de 22 de novembre, per la qual s´aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament de programes integrals, que promou el Servei Públic d´Ocupació de Catalunya i la Resolució TSF/2729/2016, de 24 de novembre, per la qual s´obre la convocatòria anticipada per l´any 2017 per a la concessió de subvencions per al finançament de programes integrals, que promou el Servei Públic d´Ocupació de Catalunya.
- 1 tècnic/a prospector/a per al programa integrals categoria professional A2 a mitja jornada amb una durada del contracte de 4 mesos - L´objecte d´aquesta convocatòria és la selecció 1 tècnic/a prospector/a per al programa integrals de personal laboral temporal de mitja jornada amb una durada del contracte de 4 mesos amb categoria professional A2
- Bases que han de regir el procés de selecció, mitjançant el sistema de concurs oposició, per a la constitució i funcionament d’una borsa de treball, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en règim laboral temporal, de la categoria professional de tècnic/a mitjà/na d’educació, subgrup de classificació professional A2, a l’Ajuntament de Tortosa. - L´objecte d´aquesta convocatòria és el procés de selecció, mitjançant el sistema de concurs oposició, per a la constitució i funcionament d’una borsa de treball, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en règim laboral temporal, de la categoria professional de tècnic/a mitjà/na d’educació, subgrup de classificació professional A2, a l’Ajuntament de Tortosa.
- Projecte Treball als barris. Programa D (Plans d´ocupació). Fase II. Resolució TSF/1694/2016. - Projecte Treball als barris. Programa D (Plans d´ocupació). Fase II. Resolució TSF/1694/2016.
- Bases que han de regir el procés de selecció per a la constitució i funcionament d’una borsa de treball, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en règim laboral temporal, de la categoria professional de monitor/a esportiu/va, subgrup de classificació professional C2, a TORTOSASPORT, SL. - L’objecte d’aquesta convocatòria és el procés de selecció per a la constitució i funcionament d’una borsa de treball, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en règim laboral temporal, de la categoria professional de monitor/a esportiu/va, subgrup de classificació professional C2, a TORTOSASPORT, SL. El procés de selecció es realitzarà mitjançant el sistema de concurs oposició lliure.
- Tècnic/a orientadora/tutora A2 contractat mitjançant un contracte laboral temporal a jornada complerta fins a 31 de desembre de 2017. - 1 TÈCNIC/A PER AL PROGRAMA INTEGRAL AMB MOTIU DE LA SUBVENCIÓ REGULADA PER L’ORDRE TSF/318/2016, DE 22 DE NOVEMBRE, PER LA QUAL S'APROVEN LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT DE PROGRAMES INTEGRALS, QUE PROMOU EL SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA.
- Projecte Treball als barris. Programa D (Plans d´Ocupació). Fase I. Resolució TSF/1694/2016. - Projecte Treball als barris. Programa D (Plans d´Ocupació). Fase I. Resolució TSF/1694/2016.
- Convocatòria i bases que han de regir el procés de selecció per a la constitució i funcionament d’una borsa de treball, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en règim laboral temporal i/o funcionarial interí, de la categoria professional de tècnic auxiliar d’informàtica, subgrup de classificació professional C1, a l’Ajuntament de Tortosa. - L´objecte d´aquesta convocatòria és el procés de selecció per a la constitució i funcionament d’una borsa de treball, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en règim laboral temporal i/o funcionarial interí, de la categoria professional de tècnic auxiliar d’informàtica, subgrup de classificació professional C1, a l’Ajuntament de Tortosa. El procés de selecció es realitzarà mitjançant el sistema de concurs oposició lliure.
- BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ, EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL, DOS TÈCNICS/QUESA PER AL PROGRAMA FEM OCUPACIÓ PER A JOVES 2016 ” AMB MOTIU DE LA SUBVENCIÓ REGULADA PER L’ORDRE EMO/256/2015, DE 5 D’AGOST, PER LA QUAL S’APROVEN LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA “FEM OCUPACIÓ PER A JOVES - PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ, EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL, DOS TÈCNICS/QUESA PER AL PROGRAMA FEM OCUPACIÓ PER A JOVES 2016 ” AMB MOTIU DE LA SUBVENCIÓ REGULADA PER L’ORDRE EMO/256/2015, DE 5 D’AGOST, PER LA QUAL S’APROVEN LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA “FEM OCUPACIÓ PER A JOVES”.
- BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ, EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL, D’UN/A TÈCNIC/A PER DESENVOLUPAR ACCIONS D’INTERMEDIACIÓ LABORAL COM A AGENCIA DE COL·LOCACIÓ COL·LABORADORA AMB MOTIU DE LA SUBVENCIÓ SOL•LICITADA AL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA D’ACORD AMB L’ORDRE TSF/310/2016. - L’objecte d’aquestes bases és la regulació del procés de selecció per a la cobertura, en règim laboral temporal, del lloc de treball de Tècnic/a A2 per al accions intermediació com agencia de col·locació d’acord amb l’Ordre TSF/310/2016, de 17 de novembre, per la quan s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d’accions d’intermediació laboral per a la inserció en el mercat de treball de persones aturades en col·laboració amb agències de col·locació.
- Bases que han de regir el procés de selecció per a la constitució i funcionament d’una borsa de treball, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en règim laboral temporal i/o funcionarial interí, de l’escala d’administració general, subescala administrativa, categoria administratiu/va, subgrup de classificació professional C1, a l’Ajuntament de Tortosa. - L’objecte d’aquesta convocatòria és el procés de selecció per a la constitució i funcionament d’una borsa de treball, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en règim laboral temporal i/o funcionarial interí, de l’escala d’administració general, subescala administrativa, categoria administratiu/va, subgrup de classificació professional C1, a l’Ajuntament de Tortosa. El procés de selecció es realitzarà mitjançant el sistema de concurs oposició lliure.
- Bases que han de regir el procés de selecció de promoció interna per a la cobertura, en règim funcionarial de carrera, d’1 plaça de l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, categoria caporal, de l’escala bàsica, subgrup de classificació professional C2, a l’Ajuntament de Tortosa. - L’objecte d’aquesta convocatòria és el procés de selecció de promoció interna per a la cobertura, en règim funcionarial de carrera, d’1 plaça de l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, categoria caporal, de l’escala bàsica, subgrup de classificació professional C2, a l’Ajuntament de Tortosa. El procés de selecció es realitzarà pel sistema de concurs oposició.
- BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ, EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL, DE LES CONTRACTACIONS ADSCRITES AL PROGRAMA FORMACIÓ I TREBALL SUBVENCIONAT PEL SOC - L’objecte d’aquestes bases és la regulació del procés de selecció per a la cobertura, en règim laboral temporal, de 2 oficials de 2a escomeses múltiples amb una durada de 6 mesos
- BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ, EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL, DE LES CONTRACTACIONS ADSCRITES AL PROGRAMA FORMACIÓ I TREBALL SUBVENCIONAT PEL SOC - L’objecte d’aquestes bases és la regulació del procés de selecció per a la cobertura, en règim laboral temporal, de 2 oficials de 2a escomeses múltiples amb una durada de 12 mesos
- BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ, EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL, DE LES CONTRACTACIONS ADSCRITES AL PROGRAMA FORMACIÓ I TREBALL SUBVENCIONAT PEL SOC - L’objecte d’aquestes bases és la regulació del procés de selecció per a la cobertura, en règim laboral temporal, de 8 peons escomeses múltiples amb una durada de 6 mesos
- BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ, EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL, DE LES CONTRACTACIONS ADSCRITES AL PROGRAMA FORMACIÓ I TREBALL SUBVENCIONAT PEL SOC - L’objecte d’aquestes bases és la regulació del procés de selecció per a la cobertura, en règim laboral temporal, 1 coordinador/a amb una durada de 12 mesos
- Bases que han de regir els processos de selecció per a la constitució i funcionament de dues borses de treball de personal laboral temporal, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, de les categories professionals de tècnic/a mitjà/na en treball social (A2) i tècnic/a mitjà/na d’educació (A2), a l’Ajuntament de Tortosa. - L’objecte d’aquesta convocatòria són els processos de selecció per a la constitució i funcionament de dues borses de treball de personal laboral temporal, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en les següents categories professionals: Tècnic/a mitjà/na en treball social. Subgrup de classificació professional A2. Tècnic/a mitjà/na d’educació. Subgrup de classificació professional A2.
- BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ, EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL, D’UN TÈCNIC/A PER AL PROGRAMA D’EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ JUVENIL A CATALUNYA "JOVES PER L’OCUPACIÓ" AMB MOTIU DE LA SUBVENCIÓ SOL•LICITADA AL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA RESOLUCIÓ TSF/1912/2016, D’1 D’AGOST, PER LA QUAL S’OBRE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ANY 2016 I LA CONVOCATÒRIA ANTICIPADA PER A L’ANY 2017. - L’objecte d’aquestes bases és la regulació del procés de selecció per a la cobertura, en règim laboral temporal, del lloc de treball de Tècnic/a per al programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “joves per l’ocupació” amb motiu de la subvenció atorgada el 05/12/2016 per a la realització del programa Fem Ocupació per a Joves d’acord amb l’ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, per la qual s’estableixen les bases reguladores per la concessió subvencions per a la realització Programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació”, modificada per l’Ordre EMO/254/2015, de 5 d’agost i d’acord amb la Resolució TSF/1912/2016, d’1 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016 i la convocatòria anticipada per a l’any 2017.
- BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ, EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL, D’UN TÈCNIC/A PROSPECTOR/A I UN TÈCNIC/A TUTOR/A ORIENTADOR/A PER AL PROGRAMA 30 PLUS D’ACORD AMB LA ORDRE TSF/284/2016, DE 24 D’OCTUBRE, PER LA QUAL S´APROVEN LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA 30 PLUS I LA RESOLUCIÓ TSF/2379/2016, DE 24 D’OCTUBRE, PER LA QUAL S´OBRE LA CONVOCATÒRIA PER A L´ANY 2016 I LA CONVOCATÒRIA ANTICIPADA PER AL 2017 PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES A LA REALITZACIÓ DE LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA 30 PLUS - L’objecte d’aquestes bases és la regulació del procés de selecció per a la cobertura, en règim laboral temporal, del lloc de treball d’un tècnic/a A2 tutor/a orientador/a a jornada sencera durant 18 mesos i i un tècnic/a A2 Prospector/a a jornada sencera durant 9 mesos per al programa 30 PLUS amb motiu de la subvenció atorgada el 05/12/2016 per a la realització del programa 30 PLUS d’acord amb l’ordre TSF/284/2016, de 24 d’octubre, per la qual s´aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del programa 30 plus i la resolució TSF/2379/2016, de 24 d’octubre, per la qual s´obre la convocatòria per a l´any 2016 i la convocatòria anticipada per al 2017 per a la concessió de subvencions destinades a la realització de les actuacions del programa 30 plus
- BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ, EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL, DE LES CONTRACTACIONS ADSCRITES AL PROGRAMA FORMACIÓ I TREBALL SUBVENCIONAT PEL SOC - L’objecte d’aquestes bases és la regulació del procés de selecció per a la cobertura, en règim laboral temporal, diferents llocs de treball del programa Formació i Treball,
- BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ, EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL, D’UN/A TÈCNIC/A MITJANA RESPONSABLE DEL PROGRAMA I D’UN/A PROSPECTOR/A PER AL DISPOSITIU D'INSERCIÓ LABORAL AMB MOTIU DE LA SUBVENCIÓ SOL·LICITADA AL SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ D'ACCIONS PER A L'OCUPACIÓ DINS DEL MARC DEL PROJECTE “TREBALL ALS BARRIS 2016” D’ACORD AMB LA RESOLUCIÓ TSF/1694/2016, DE 7 DE JULIOL, PER LA QUAL S'OBRE LA CONVOCATÒRIA PER A L'ANY 2016 PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES AL PROGRAMA DE SUPORT ALS TERRITORIS AMB MAJORS NECESSITATS DE REEQUILIBRI TERRITORIAL I SOCIAL: PROJECTE TREBALL ALS BARRIS. - L’objecte d’aquestes bases és la regulació del procés de selecció per a la cobertura, en règim laboral temporala jornada sencera i de durada d’un any dels llocs de treball d’un/a tècnic/a mitjana responsable del programa i d’un/a prospector/a per al dispositiu de suport a la inserció laboral de col·lectius amb dificultats especials amb motiu de la subvenció atorgada per a la realització d’accions per a la ocupació dins del marc del projecte Treball als Barris, d’acord amb la resolució TSF/1694/2016, de 7 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió de subvencions destinades al programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte treball als barris.
- Procés selectiu contractació en practiques 10 persones joves beneficiàries Programa Garantia Juvenil. Ordre TSF/213/2016, d’1 d’agost pel qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en practiques de persones joves beneficiaries del Programa Garantia juvenil. Resolució TSF/1911/2016, de 1 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016 per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en practiques de persones joves beneficiaries del Programa Garantia juvenil. Cal anar a inscriure´s a l´OTG. - Procés selectiu contractació en practiques 10 persones joves beneficiàries Programa Garantia Juvenil. Cal anar a inscriure´s a l´OTG. Ordre TSF/213/2016, d’1 d’agost pel qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en practiques de persones joves beneficiaries del Programa Garantia juvenil. Resolució TSF/1911/2016, de 1 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016 per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en practiques de persones joves beneficiaries del Programa Garantia juvenil.
- Bases que han de regir els processos de selecció, mitjançant el sistema de concurs oposició, per a la constitució i funcionament de tres borses de treball de personal laboral, per a la cobertura de necessitats de personal no permanent, de les categories professionals d’oficial 1a, subgrup C2, oficial 2a, subgrup C2, i operari/a, subgrup AP (amb via ordinària i via de reserva per a persones discapacitades), per a integrar l’equip humà que ha de desenvolupar la prestació del manteniment i conservació d’edificis, equipaments, instal•lacions i via pública municipals, adscrits a l’Àrea d’Espai Públic de l´Ajuntament de Tortosa, amb expedient de referència 2016-RRH-C0503-000008 - L’objecte d’aquesta convocatòria són els processos de selecció per a la constitució i funcionament de tres borses de treball de personal laboral temporal, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, per a integrar l’equip humà que ha de desenvolupar la prestació del manteniment i conservació d’edificis, equipaments, instal•lacions i via pública municipals, adscrits a l’Àrea d’Espai Públic de l´Ajuntament de Tortosa, en les següents categories professionals: Oficial 1a. Subgrup de classificació professional C2. Oficial 2a. Subgrup de classificació professional C2. Operari/a. Subgrup de classificació professional AP.Inclou en un únic procés de selecció una via d’accés ordinària i una via d’accés amb torn de reserva per a persones discapacitades. Ela processos de selecció es realitzaran pel sistema de concurs oposició.
- EMO/256/2015, Fem ocupació per a joves. Cal anar a inscriure´s a l´OTG. - EMO/256/2015, Fem ocupació per a joves. Cal anar a inscriure´s a l´OTG.
- Bases que han de regir el procés de selecció per a la cobertura, en règim funcionarial interí, d’1 plaça de l’escala d’administració general, subescala auxiliar, categoria auxiliar administratiu/va, subgrup de classificació professional C2. - L’objecte d’aquesta convocatòria és la cobertura, en règim funcionarial interí, d’1 plaça de l’escala d’administració general, subescala auxiliar, categoria auxiliar administratiu/va, subgrup de classificació professional C2. El procés de selecció es realitzarà pel sistema de concurs oposició lliure.
- L’objecte d’aquestes bases és la regulació del procés de selecció per a la cobertura, en règim laboral temporal, del lloc de treball de 1 tècnic/a A1 acompanyament a la inserció per al programa integral amb motiu de la subvenció atorgada el 1 de desembre de 2015 segons expedient 15/INTEG15/270/0130888 del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per a la realització del programa Integral regulat per l’ordre EMO/319/2015, de 14 d’octubre. (Annex 1. - L’objecte d’aquestes bases és la regulació del procés de selecció per a la cobertura, en règim laboral temporal, del lloc de treball de 1 tècnic/a A1 acompanyament a la inserció per al programa integral amb motiu de la subvenció atorgada el 1 de desembre de 2015 segons expedient 15/INTEG15/270/0130888 del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per a la realització del programa Integral regulat per l’ordre EMO/319/2015, de 14 d’octubre. (Annex 1. La persona seleccionada serà contractada mitjançant un contracte laboral temporal a mitja jornada en la modalitat d’obra o servei determinat.
- Bases que han de regir el procés de provisió, per a la contractació, en règim laboral, mitjançant contracte de caràcter especial d’alta direcció, a temps complet, de director/a gerent, de Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM (GESAT, SAM). - L´objecte d´aquestes bases és la regulació del procés de provisió, per a la contractació, en règim laboral, mitjançant contracte de caràcter especial d’alta direcció, a temps complet, de director/a gerent, de Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM (GESAT, SAM).
- Projecte Treball al Barris. Programa D (Plans d´ocupació). Fase II. EMO/758/2015 - Projecte Treball al Barris. Programa D (Plans d´ocupació). Fase II. EMO/758/2015
- Bases que han de regir la constitució i el funcionament de 3 borses de treball de personal laboral temporal per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent del Servei Tècnic Punt de Trobada de les Terres de l’Ebre (STPT), amb motiu del conveni de col·laboració subscrit entre el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa, en les categories de Tècnic/a superior psicòleg/a. Coordinador/a (perfil professional psicologia), Tècnic/a superior psicòleg/a (perfil professional psicologia), i tècnic/a mitja d’acompanyament (perfil professional educació social / treball social). - L’objecte d’aquestes bases és la regulació de tres borses de treball de personal laboral temporal per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent del Servei Tècnic Punt de Trobada de les Terres de l’Ebre, durant la vigència del conveni de col·laboració subscrit entre el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa, en les següents categories: Tècnic/a superior psicòleg/a. Coordinador/a: perfil professional psicologia Tècnic/a superior psicòleg/a: perfil professional psicologia tècnic/a mitjà/na d’acompanyament: perfil professional educació social / treball social
- Programa mesures actives inserció per a persones RMI EMO/200/2015 - Programa mesures actives inserció per a persones RMI EMO/200/2015
- Accions d´intermediació laboral com a agència de col·locació col·laboradora EMO/299/2015 - Accions d´intermediació laboral com a agència de col·locació col·laboradora EMO/299/2015
- Emprenedoria entre col·lectius de joves en el marc del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya EMO/336/2015 - Emprenedoria entre col·lectius de joves en el marc del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya EMO/336/2015
- Projecte treball als barris. Programa D (Plans ocupació). Fase I. EMO/758/2015 - Projecte treball als barris. Programa D (Plans ocupació). Fase I. EMO/758/2015
- Bases que han de regir el procés de selecció per a la contractació, en règim laboral temporal, d’un/a Oficial 2a, subgrup de classificació professional C2, per a integrar l’equip humà que ha de desenvolupar la prestació del manteniment al Teatre Auditori Felip Pedrell, altres equipaments i via pública. - És objecte de les bases la regulació del procés de selecció per a la contractació, en règim laboral temporal, d’un/a Oficial 2a, subgrup de classificació professional C2, per a integrar l’equip humà que ha de desenvolupar la prestació del manteniment al Teatre Auditori Felip Pedrell, altres equipaments i via pública.
- Oferta pública de l'Ajuntament de Tortosa per a la contractació, en règim laboral temporal, del lloc de treball de Tècnic/a A1 responsable per al programa Fem ocupació per a joves amb motiu de la subvenció atorgada el 26/11/2015 ,segons expedient FOJ-30-2015 del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per a la realització del programa Fem Ocupació per a Joves regulat per l’ordre EMO/256/2015, de 5 d’agost. - Oferta pública de l'Ajuntament de Tortosa per a la contractació, en règim laboral temporal, del lloc de treball de Tècnic/a A1 responsable per al programa Fem ocupació per a joves amb motiu de la subvenció atorgada el 26/11/2015 ,segons expedient FOJ-30-2015 del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per a la realització del programa Fem Ocupació per a Joves regulat per l’ordre EMO/256/2015, de 5 d’agost.
- Oferta pública de l'Ajuntament de Tortosa per a la contractació, en règim laboral temporal, del lloc de treball de 1 tècnic/a A1 tutor/a del programa integral amb motiu de la subvenció atorgada el 1 de desembre de 2015 segons expedient 15/INTEG15/270/0130888 del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per a la realització del programa Integral regulat per l’ordre EMO/319/2015, de 14 d’octubre. - Oferta pública de l'Ajuntament de Tortosa per a la contractació, en règim laboral temporal, del lloc de treball de 1 tècnic/a A1 tutor/a del programa integral amb motiu de la subvenció atorgada el 1 de desembre de 2015 segons expedient 15/INTEG15/270/0130888 del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per a la realització del programa Integral regulat per l’ordre EMO/319/2015, de 14 d’octubre.
- Oferta pública de l´Ajuntament de Tortosa per a la contractació, en règim laboral temporal, del lloc de treball d’un/a tècnic/a mitjana responsable del programa i d’un/a prospector/a per al dispositiu de suport a la inserció laboral de col·lectius amb dificultats especials amb motiu de la subvenció atorgada amb data 21/10/2015 segons expedient ETB-075/15 pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per a la realització d’accions per a la ocupació dins del marc del projecte Treball als Barris, regulat per EMO/758/2015 de 17 d´abril. - Oferta pública de l´Ajuntament de Tortosa per a la contractació, en règim laboral temporal, del lloc de treball d’un/a tècnic/a mitjana responsable del programa i d’un/a prospector/a per al dispositiu de suport a la inserció laboral de col·lectius amb dificultats especials amb motiu de la subvenció atorgada amb data 21/10/2015 segons expedient ETB-075/15 pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per a la realització d’accions per a la ocupació dins del marc del projecte Treball als Barris, regulat per EMO/758/2015 de 17 d´abril.
- Oferta pública de l´Ajuntament de Tortosa per a la contractació, en règim laboral temporal, d’1 Tècnic/a per a la realització del Programa de mesures actives d´inserció per a persones destinatàries de la renda mínima d´inserció, a l’empara de l’Ordre EMO/200/2015, de 2 de juliol. - Oferta pública de l´Ajuntament de Tortosa per a la contractació, en règim laboral temporal, d’1 Tècnic/a per a la realització del Programa de mesures actives d´inserció per a persones destinatàries de la renda mínima d´inserció, a l’empara de l’Ordre EMO/200/2015, de 2 de juliol.
- Bases que han de regir el procés de selecció per a la contractació, en règim laboral temporal, de tres professors/es superiors de música per a l’Escola Municipal de Música de Tortosa ‘Joan Lamote de Grignon’, adscrits/es a la Unitat d’Ensenyament pertanyent a l’Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Tortosa - És objecte d´aquestes bases la regulació del procés de selecció per a la contractació, en règim laboral temporal, de tres professors/es superiors de música per a l’Escola Municipal de Música de Tortosa ‘Joan Lamote de Grignon’, adscrits/es a la Unitat d’Ensenyament pertanyent a l’Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Tortosa
- OFERTA PÚBLICA DE L´AJUNTAMENT DE TORTOSA PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL DE DOTZE TREBALLADORS/ORES PER A LES ACCIONS D´EXPERIÈNCIA LABORAL DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ , ADREÇAT A PERSONES EN SITUACIÓ D´ATUR QUE HAGIN EXHAURIT LA PRESTACIÓ I/O EL SUBSIDI PER DESOCUPACIÓ CO, COFINANÇAT PEL SOC (ORDRE EMO/204/2015, DE 23 DE JUNY) - OFERTA PÚBLICA DE L´AJUNTAMENT DE TORTOSA PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL DE DOTZE TREBALLADORS/ORES PER A LES ACCIONS D´EXPERIÈNCIA LABORAL DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ , ADREÇAT A PERSONES EN SITUACIÓ D´ATUR QUE HAGIN EXHAURIT LA PRESTACIÓ I/O EL SUBSIDI PER DESOCUPACIÓ CO, COFINANÇAT PEL SOC (ORDRE EMO/204/2015, DE 23 DE JUNY)
- Bases que han de regir el procés de selecció per a la contractació, en règim laboral temporal, de vuit professors/es superiors de música, subgrup de classificació professional A1, i dos/dues monitors/es de suport docent musical, subgrup de classificació professional C2, per a integrar l’equip humà que ha de desenvolupar la prestació de serveis d’ensenyament musical de l’Escola Municipal de Música de Tortosa ‘Joan Lamote de Grignon’, adscrits/es a la Unitat d’Ensenyament pertanyent a l’Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Tortosa. - És objecte d’aquestes bases la regulació del procés de selecció per a la contractació, en règim laboral temporal, de vuit professors/es superiors de música, subgrup de classificació professional A1, i dos/dues monitors/es de suport docent musical, subgrup de classificació professional C2, per a integrar l’equip humà que ha de desenvolupar la prestació de serveis d’ensenyament musical de l’Escola Municipal de Música de Tortosa ‘Joan Lamote de Grignon’, adscrits/es a la Unitat d’Ensenyament pertanyent a l’Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Tortosa.
- Bases que han de regir el procés de selectiu per a la contractació laboral temporal d´1 conserge netejador d´instal·lacions esportives, subgrup AP, adscrit a l´empresa pública TORTOSASPORT SL - Bases que han de regir el procés de selectiu per a la contractació laboral temporal d´1 conserge netejador d´instal·lacions esportives, subgrup AP, adscrit a l´empresa pública TORTOSASPORT SL
- Bases que han de regir el procés de selecció per a la contractació, en règim laboral temporal, d’un/a Tècnic/a auxiliar d’arquitectura, subgrup de classificació professional C1, per a la realització de tasques tècniques de cartografia i gestió cadastral, adscrit a la Unitat de Gestió d’Ingressos pertanyent a l’Àrea de Serveis Centrals de l’Ajuntament de Tortosa. - És objecte de les bases la regulació del procés de selecció per a la contractació, en règim laboral temporal, d’un/a Tècnic/a auxiliar d’arquitectura, subgrup de classificació professional C1, per a la realització de tasques tècniques de cartografia i gestió cadastral, adscrit a la Unitat de Gestió d’Ingressos pertanyent a l’Àrea de Serveis Centrals de l’Ajuntament de Tortosa.
- Bases que han de regir el procés de selecció per a la contractació, en règim laboral temporal, d’1 Tècnic superior, subgrup de classificació professional A1, adscrit a la Unitat de Turisme pertanyent a l’Àrea de Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament de Tortosa, per a integrar l’equip humà que ha de desenvolupar la prestació de l’Oficina de Turisme de les Terres de l’Ebre, amb motiu del conveni de col·laboració signat entre el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa. - És objecte de les bases la regulació del procés de selecció per a la contractació, en règim laboral temporal, d’1 Tècnic superior, subgrup de classificació professional A1, adscrit a la Unitat de Turisme pertanyent a l’Àrea de Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament de Tortosa, per a integrar l’equip humà que ha de desenvolupar la prestació de l’Oficina de Turisme de les Terres de l’Ebre, amb motiu del conveni de col·laboració signat entre el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa.
- Bases que han de regir el procés de selecció per a la contractació, en règim laboral temporal, d’1 monitor esportiu, subgrup de classificació professional C2, adscrits a l’empresa pública TORTOSASPORT, SL., per a integrar l’equip humà que ha de desenvolupar la prestació de serveis del programa d’activitats esportives municipals. - És objecte de les bases la regulació del procés de selecció per a la contractació, en règim laboral temporal, d’1 monitor esportiu, subgrup de classificació professional C2, adscrits a l’empresa pública TORTOSASPORT, SL., per a integrar l’equip humà que ha de desenvolupar la prestació de serveis del programa d’activitats esportives municipals.
- Bases que han de regir el procés de selecció per a la contractació, en règim laboral temporal, de 2 auxiliars informadors/res de turisme, subgrup de classificació professional C2, adscrits a la Unitat de Turisme pertanyent a l’Àrea de Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament de Tortosa, per a integrar l’equip humà que ha de desenvolupar la prestació de l’Oficina de Turisme de les Terres de l’Ebre, amb motiu del conveni de col·laboració signat entre el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa. - És objecte de les bases la regulació del procés de selecció per a la contractació, en règim laboral temporal, de 2 auxiliars informadors/res de turisme, subgrup de classificació professional C2, adscrits a la Unitat de Turisme pertanyent a l’Àrea de Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament de Tortosa, per a integrar l’equip humà que ha de desenvolupar la prestació de l’Oficina de Turisme de les Terres de l’Ebre, amb motiu del conveni de col·laboració signat entre el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Tortosa.
- Bases que han de regir el procés de selecció, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, de provisió de dues places de funcionari interí, pertanyents a l’Escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, categoria agent, subgrup de classificació professional C2, vacants a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Tortosa. - L´objecte d´aquestes bases és la regulació del procediment per a l’accés, pel sistema de concurs oposició lliure de dues places d´agent de la policia local de caràcter interí, enquadrades en l´escala d´administració especial, subescala de serveis especials, escala bàsica, classe policia local.
- Bases que han de regir el procés de selecció per a la contractació, en règim laboral temporal d’un/a operari/a de comeses múltiples amb motiu de l’acolliment a la situació de jubilació parcial de personal municipal - L’objecte d’aquestes bases és la regulació del procés de selecció per a la cobertura, en règim laboral temporal, d’un lloc de treball d’Operari/a de comeses múltiples amb motiu de l’acolliment a la situació de jubilació parcial de personal municipal
- Bases que han de regir el procés de selecció per a la contractació, en règim laboral temporal, del personal que ha d´integrar el Servei Tècnic de Punt de Trobada de Tortosa, amb motiu del conveni de col.laboració entre el Departament de Benestar Social i Familia de la Generalitat de Catalunya i l´Ajuntament de Tortosa. - És objecte de les bases regular el procés de selecció del professionals que han d´integrar el Servei Tècnic de Punt de Trobada de Tortosa: Un coordinador/a del STPT perfil professional psicologia; un/a tècnic referent del STPT perfil professional psicologia i dos tècnics/ques referents del STPT perfil professional educació social o treball social.
- Bases que han de regir el procés de selecció per a la contractació, en règim laboral temporal, d´un/a oficial segona per a la realització del servei de vigilància, manteniment i consergeria dels Centres d´Educació Infantil i Primària - És objecte de les bases regular el procés de selecció d´un/a oficial segona, grup de titulació C2, per a la realització del servei de vigilància, manteniment i consergeria dels Centres d´Educació Infantil i Primària.
- Bases que han de regir el procés de selecció per a la contractació laboral temporal de dos persones tècniques per al Dispositiu d´Inserció, amb motiu de la subvenció sol.licitada al Servei d´Ocupació de Catalunya. Ordre EMO/269/2013, de 24 d´octubre. - L´objecte de la convocatòria és la contractació laboral temporal de dos persones tècniques per al Dispositiu d´Inserció Laboral, amb motiu de la subvenció sol.licitada al Servei d´Ocupació de Catalunya per a la realització d´accions per a l´ocupació dins del marc del projecte "Treball als Barris 2013". Ordre EMO/269/2013, de 24 d´octubre
- Bases procés de selecció per a la contractació en règim laboral temporal d´un tècnic/a per al programa Catalunya Emprèn, amb motiu de la subvenció sol.licitada al Servei d´Ocupació de Catalunya. Ordre EMO/276/2013, de 30 d´octubre. - L´objecte de la convocatòria és la contractació, en règim laboral temporal, d´un/a tècnic/a per al programa integral de foment de l´emprenedoria amb motiu de la subvenció sol.licitada al Servei d´Ocupació de Catalunya a l´empara de l´Ordre EMO/276/2013, de 30 d´octubre, per la qual s´estableixen les bases reguladores del programa integral de foment de l´emprenedoria de la Direcció General d´Economia Sociali Cooperativa i Treball Autònom emmarcat al programa Catalunya Emprèn. La contractació de la persona seleccionada restarà condicionada a la concessió íntegra de la subvenció sol.licitada.
- Bases procés de selecció per a la contractació, en règim laboral temporal, d´un/a tècnic/a per al programa Catalunya Empré, amb motiu de la subvenció sol.licitada al Servei d´Ocupació de Catalunya. Ordre EMO/276/2013, de 30 d´octubre. - L´objecte de la convocatòria és la contractació laboral temporal de d´un/a tècnic/a per al programa Catalunya Emprén, amb motiu de la subvenció sol.licitada al Servei d´Ocupació de Catalunya a l´empara de l´Ordre EMO/276/2013. La contractació de la persona seleccionada la realitzarà la societat mercantil de capital íntegrament municipal Tortosa Innova S.L. i restarà condicionada a la concessió íntegra de la subvenció sol.licitada.
- Bases del procés de selecció per a la contractació, en règim laboral temporal de dos tècnics per al programa Fem Ocupació per a joves, amb motiu de la subvenció sol.licitada al Servei d´Ocupació de Catalunya. Ordre EMO/278/2013, de 28 d´octubre. - L´objecte de la convocatòria és la contractació, en règim laboral temporal, de dos tècnics/ques per al programa Fem Ocupació per a joves, amb motiu de la subvenció sol.licitada al Servei d´Ocuapció de Catalunya a l´empara de l´Ordre EMO/278/2013, de 28 d´octubre. La contractació de les persones seleccionades restarà condicionada a la concessió íntegra de la subvenció sol.licitada.
- Bases del procés de selecció per a la contractació, en règim laboral temporal, d´un/a tècnic/a per al programa Joves per l´Ocupació, amb motiu de la subvenció sol.licitada al Servei d´Ocupació de Catalunya . Ordre EMO/270/2013, de 28 d´octubre. - L´objecte de la convocatòria és la contractació, en règim laboral temporal, d´un/a tècnic/a per al programa Joves per l´Ocupació, amb motiu de la subvenció sol.licitada al Servei d´Ocupació de Catalunya a l´empara de l´Ordre EMO/270/2013, de 28 d´octubre. La contractació de la persona seleccionada restarà condicionada a la concessió íntegra de la subvenció sol.licitada.
- Bases procés de selecció Plans d´Ocupació Treball als Barris 2012 - L´objecte de les bases és regular el procés de selecció de treballadors/es de diferents especialitats amb motiu de la subvenció atorgada pel Servei d´Ocupació de Catalunya per a la realització d´accions per a l´ocupació dins del marc del projecte Treball als Barris 2012, a l´empara de l´ordre EMO/314/2012, de 8 d´octubre.
- Resultats procés selecció tècnic/a Dispositiu d´Inserció Laboral - Resultats dispositiu inserció
- Resultats procés de selecció tècnic/a programa aturats de llarga durada - Resultats aturats de llarga durada
- Bases que han de regir el procés de selecció per a la contractació, en règim laboral temporal, d´un/a operari/a especialista de comeses múltiples amb motiu de l´acolliment a la situació de jubilació parcial de personal municipal. - L´objecte d´aquestes bases és la regulació del procés de selecció per a la cobertura, en règim laboral temporal, d´un lloc de treball d´operari/a especialista de comeses múltiples amb motiu de l´acolliment a la situació de jubilació parcial de personal municipal.
- Bases que han de regir el procés de selecció per a la contractació en règim laboral temporal d´un/a oficial segona de comeses múltiples amb motiu de l´acolliment a la situació de jubilació parcial de personal municipal. - Procés de selecció per a la cobertura, en règim laboral temporal i a temps parcial, d´un lloc de treball d´oficial/a segona comeses múltiples amb motiu de l´acolliment a la situació de jubilació parcial de personal municipal.
- Bases que han de regir el procés de selecció per a la contractació, en règim laboral temporal, d´un/a operari/a de comeses múltiples amb motiu de l´acolliment a la situació de jubilació parcial de personal municipal. - Cobrir a temps parcial (75% de jornada)un lloc de treball d´operari/a comeses múltiples amb motiu de l´acolliment a la situació de jubilació parcial de personal municipal.
- Bases que han de regir el procés de selecció per a la contractació, en règim laboral temporal, d´un/a gerent del Pla de Foment Turístic, amb motiu de la subvenció concedida pel Departament d´Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el procediment de concurs, torn lliure. - Bases que han de regir el procés de selecció per a la contractació, en règim laboral temporal, d´un/a gerent del Pla de Foment Turístic, amb motiu de la subvenció concedida pel Departament d´Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el procediment de concurs, torn lliure.
- Procés de selecció per a la contractació, en règim laboral temporal, de professorat per impartir la formació teòrica i pràctica de diferents accions de formació subvencionades pel Servei d´Ocupació de Catalunya (SOC), i el Fons Social Europeu. - Contractació laboral temporal d´un/a professor/a d´electricitat i d´un/a professor/a de soldadura per impartir la formació teòrica i pràctica de diferents accions de formació ocupacional subvencionades pel Servei d´Ocupació de Catalunya
- Bases que han de regir el procés de selecció per a la cobertura, en règim laboral temporal, de diferents llocs de treball amb motiu de l´acolliment a la situació de jubilació parcial de personal municipal. - Regulació del procés de selecció per a la cobertura, en règim laboral temporal, de diferents llocs de treball amb motiu de l´acolliment a la situació de jubilació parcial de personal municipal. Els llocs de treball a cobrir són: Delineant/a (1 lloc) Oficial segona manteniment consergeria (1 lloc) Oficial primera electricista (1 lloc) Oficial primera comeses múltiples (3 llocs)
- Bases específiques que han de regir la creació i funcionament de diferents borses de treball de monitors/es de suport docent musical en les especialitats d´iniciació i sensibilització i d´oboè - L´objecte d´aquestes bases és la regulació de diferents borses de treball de personal no permanent per tal de cobrir les necessitats de nomenaments interins o contractacions laborals temporals en les categories de: Monitor/a de suport docent musical en iniciació i sensibilització. Monitor/a de suport docent musical en l´especialitat d´oboè.
- Bases relatives al procés de selecció per a la cobertura, en règim laboral temporal, d´un lloc de treball de tècnic/a mitjà/na (assimilat al grup de titulació A2), adscrit/a a la Unitat de Festes. - És objecte de la present convocatòria la cobertura, en règim laboral temporal, d´un lloc de treball de tècnic/a mitjà/na adscrit a la Unitat de Festes integrada en l´Àrea de Gestió de Promoció de la Ciutat, mitjançant el sistema de concurs amb prova.
- Bases que han de regir el procés de selecció per a la cobertura, en règim laboral temporal a temps parcial (50% de jornada), d´un lloc de treball de tècnic/a en Educació Infantil, assimilat al grup de titulació C1, mitjançant concurs, torn lliure. - És objecte de la present convocatòria la cobertura, en règim laboral temporal a temps parcial (50% de jornada), d´un lloc de treball de tècnic/a en Educació Infantil, assimilat al grup de titulació C1,vacant a la plantilla de personal laboral de l´Ajuntament de Tortosa, mitjançant el sistema de concurs amb prova.
- Bases que han de regir la creació i funcionament d´una borsa de treball de personal laboral temporal i/o funcionari/a interí/na de l´Ajuntament de Tortosa i dels seus organismes autònoms en la categoria de professor/a superior de música en l´especialitat de guitarra. - És objecte d´aquesta convocatòria la regulació d´una borsa de treball municipal de personal no permanent per tal de cobrir les necessitats de nomenaments interins o contractacions laborals temporals en la categoria de professor/a superior de música en l´especialitat de guitarra
- Bases que han de regir el procés de selecció per a la cobertura, en règim laboral temporal, d´un lloc de treball d´arxiver/a (assimilat al grup de titulació A1) - És objecte de la present convocatòria la cobertura, en règim laboral temporal, d´un lloc de treball d´Arxiver/a assimilat al grup de titulació A1), vacant a la plantilla de personal laboral de l´Ajuntament de Tortosa.
- Borsa de treball d´agent de dinamització cívica mediambiental. - L´objecte de la convocatòria és la regulació d´una borsa de treball municipal de personal no permanent per tal de cobrir les necessitats de nomenaments interins o contractacions laborals temporals en la categoria d´agent de dinamització cívica mediambiental per a l´elaboració i implementació d´un Pla Local de Civisme i l´execució d´activitats i programes de foment del civisme en l´àmbit del medi ambient.
- Bases que han de regir el procés de selecció per a la cobertura d´una plaça pertanyent a l´escala d´administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, grup de titulació C1, denominació Sergent, mitjançant concurs oposició torn promoció interna. - Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procés de selecció per a la cobertura d´una plaça pertanyent a l´escala d´administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, grup de titulació C1, denominació Sergent, mitjançant concurs oposició torn promoció interna, vacant a la plantilla de personal funcionari de l´Ajuntament de Tortosa
- Bases específiques per a la regulació d´una borsa de treball de personal no permanent per tal de cobrir les necessitats de nomenaments interins o contractacions laborals temporals en la categoria d´auxiliar comercial. - És objecte d´aquesta convocatòria la creació d´una borsa de treball d´auxiliar comercial.
- Bases que han de regir el procés de selecció per a la cobertura, en règim laboral fix, d´un lloc de treball de Tècnic/a de turisme. - És objecte de la present convocatòria la cobertura pel sistema de concurs-oposició, torn lliure, d´un lloc de treball de Tècnic/a de Turisme (asimilat al grup de titulació A2), vacant a la plantilla de personal laboral fix de la corporació.
- Bases que han de regir el procés de selecció per a la cobertura, en règim funcionarial, d´una plaça d´auxiliar de biblioteca. - L´objecte de la convocatòria és la cobertura mitjançant concurs oposició, torn lliure, d´una plaça d´auxiliar de biblioteca integrada a l´escala d´administració especial, subescala serveis especials, classe comeses especials, grup de titulació C1, vacant a la plantilla de personal funcionari de l´Ajuntament de Tortosa.
- Bases per a regulació d´una borsa de treball de tècnic/a mitjà/na de programes i serveis d´atenció a les dones. - L´objecte d´aquestes bases és la regulació d´una borsa de treball municipal de personal no permanent per tal de cobrir les necessitats de nomenaments interins o contractacions laborals temporals en la categoria de tècnic/a mitjà/na de programes i serveis d´atenció a les dones, la funció de les quals ofereixi coneixements suficient en polítiques de dones, orientació social i comunitària, sistemes d´informació, coneixement del territori i dels seus recursos públics i privats.
- Bases que han de regir el procés de selecció per a la provisió de quatre places pertanyents a l´escala d´administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, grup de titulació C2,categoria Agent, vacants a la plantilla de personal funcionari de l´Ajuntament de Tortosa. - Sistema de selecció concurs-oposició, torn lliure.
- Bases específiques que han de regir la creació i funcionament d´una borsa de treball de personal laboral no permanent i/o funcionari/a interí/na en la categoria d´oficial/a primera xòfer. -
- Procés de selecció per a la cobertura de dos places pertanyents a l´escala d´administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, grup de titulació C2, denominació caporal, torn promoció interna, vacants a la plantilla de personal funcionari de l´Ajuntament de Tortosa. -
- Bases que han de regir el procés de selecció per a la contractació en règim laboral temporal de diferents treballadors/es amb motiu de l´acolliment a la situació de jubilació parcial de personal municipal - L´objecte d´aquestes bases és la regulació del procés de selecció per a la cobertura, en règim laboral temporal, de diferents llocs de treball amb motiu de l´acolliment a la situació de jubilació parcial de les persones titulars dels mateixos. Els llocs de treball a cobrir són: Oficial Segona de manteniment Conserge d´instal.lacions municipals
- Bases específiques que han de regir el procés de selecció per a la creació i funcionament d´una borsa de treball de personal laboral temporal i/o funcionari/a interí/na de l´Ajuntament de Tortosa i dels seus organismes autònoms en la categoria de monitor/a per impartir cursos de formació ocupacional en l´especialitat de soldadura. - L´objecte d´aquestes bases és la regulació d´una borsa de treball municipal de personal no permanent per tal de cobrir les necessitats de nomenaments interins o contractacions laborals temporals en la categoria de monitor/a per impartir cursos de formació ocupacional en l´especialitat de soldadura.
- Procés de selecció per a la cobertura, amb caràcter interí, de quatre places pertanyents a l´escala d´administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, grup de titulació C2, categoria Agent, vacants a la plantilla de personal funcionari de l´Ajuntament de Tortosa. - És objecte de la present convocatòria la cobertura, amb caràcter interí,de quatre places pertanyents a l´escala d´administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, grup de titulació C2, categoria Agent, vacants a la plantilla de personal funcionari de l´Ajuntament de Tortosa, mitjançant oposició lliure.
- Bases que han de regir el procés de selecció per a la contractació en règim laboral temporal de diferents treballadors/es amb motiu de l´acolliment a la situació de jubilació parcial de personal municipal - L´objecte d´aquestes bases és la regulació del procés de selecció per a la cobertura, en règim laboral temporal, de diferents llocs de treball amb motiu de l´acolliment a la situació de jubilació parcial de les persones titulars dels mateixos. Els diferents llocs de treball a cobrir són: Oficial Primera Lampista Oficial Primera de serveis de manteniment públic Peó de serveis de manteniment públic
- Bases específiques que han de regir la creació i funcionament d´una borsa de treball de personal laboral temporal i/o funcionari/a interí/na de l´Ajuntament de Tortosa i dels seus organismes autònoms en la categoria de Tècnics/ques en Ciències de la Informació - L´objecte d´aquestes bases és la regulació d´una borsa de treball municipal de personal no permanent per tal de cobrir les necessitats de nomenaments interins o contractacions laborals temporals en la categoria de tècnics/ques en Ciències de la Informació.
- Procés de selecció per a la cobertura de dos places pertanyents a l´escala d´administració especial, subescala serveis especials, classe Policia Local, grup de titulació C1, denominació Sotsinspector, mitjançant el procediment de concurs oposició, torn promoció interna. - L´objecte d´aquestes bases és la regulació del procediment de selecció per a l´accés, pel sistema de concurs oposició torn promoció interna, a dos places de sotsinspector de la policia local, enquadrades en l´escala d´administració especial, subescala serveis especials, classe Policia Local, grup de titulació C1
- Bases específiques que han de regir la creació i funcionament d´una borsa de treball de personal laboral no permanent i/o funcionari/a interí/na de l´Ajuntament de Tortosa i dels seus organismes autònoms. - L´objecte d´aquestes bases és la regulació d´una borsa de treball de municipal de personal no permanent per tal de cobrir les necessitats de nomenaments interins o contractacions laborals temporals en la categoria de monitor/a, professor/a de música en l´especialitat d´oboè.
- Bases específiques que han de regir la creació i funcionament de diferents borses de treball de personal laboral no permanent o funcionari/a interí/na de l´Ajuntament de Tortosa i dels seus organismes autònoms. - L´objecte d´aquestes bases és la regulació d´una borsa de treball municipal de personal no permanent per tal de cobrir les necessitats de nomenaments interins o contractacions laborals temporals en la categoria de monitor/a per impartir cursos de formació professional ocupacional en l´especialitat d´electricitat de manteniment.
- Bases que han de regir el procés de selecció per a la cobertura de sets places d´agent de la Policia Local - És objecte de la present convocatòria la regulació del procés de selecció per a la cobertura de set places pertanyents a l´escala d´administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, grup de titulació C2, denominació Agent, mitjançant el procediment de concurs-oposició torn lliure.
- Reobertura borses de treball de monitors/es, professors/es de música en les especialitats de trompeta i llenguatge musical. - És objecte de la present convocatòria la reobertura de les borses de treball de monitors/es, professors/es de música en les especialitats de trompeta i llenguatge musical. El procés de selecció es regirà per les bases generals que han de regir la creació i funcionament de les borses de treball de personal laboral temporal i/o funcionari/a interí/na de l´Ajuntament de Tortosa i dels seus organismes autònoms publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm 188 de data 11.08.2007, així com per les bases específiques publicades al BOPT núm. 195 de 21.08.2007.
- Bases específiques que han de regir la creació i funcionament d´una borsa de treball de personal laboral no permanent i/o funcionari/a interí/na de l´Ajuntament de Tortosa i dels seus organismes autònoms en la categoria d´Oficial Administratiu/va. - L´objecte d´aquestes bases és la regulació d´una borsa de treball de personal no permanent per tal de cobrir les necessitats de contractacions laborals temporals i/o nomenament de funcionaris/es interins/es de l´Ajuntament de Tortosa i dels seus organismes autònoms.
- Procés de selecció per a la cobertura, en règim laboral temporal, d´un lloc de treball de Tècnic/a de participació ciutadana. - És objecte de la present convocatòria la cobertura, en règim laboral temporal, d´un lloc de treball de Tècnic/a de Participació Ciutadana, assimilat al grup A1, pel sistema de concurs lliure amb prova.
- Bases específiques que han de regir la creació i funcionament de diferents borses de treball de personal laboral no permanent o funcionari/a interí/na de l´Ajuntament de Tortosa i dels seus organismes autònoms en la categoria de peó de serveis de manteniment públic. - L´objecte d´aquestes bases és la regulació d´una borsa de treball de personal no permanent per tal de cobrir les necessitats de nomenaments interins o contractacions laborals temporals en la categoria de peó de serveis de manteniment públic.
- Bases específiques que han de regir la creació i funcionament d´una borsa de treball de personal no permanent per tal de cobrir les necessitats de nomenaments interins o contractacions laborals temporals en la categoria d´oficial primera de serveis de manteniment públic. - L´objecte d´aquestes bases és la regulació de d´una borsa de treball municipal de personal no permanent per contractacions laborals temporals en la categoria d´ofical primera de serveis de manteniment públic.
- Bases específiques que han de regir la creació i funcionament de diferents borses de treball de personal laboral no permanent i/o funcionari/a interí/na de l´Ajuntament de Tortosa i dels seus organismes autònoms. - L´objecte d´aquestes bases és la regulació de diferents borses de treball de personal municipal de personal no permanent per tal de cobrir les necessitats de nomenaments interins o contractacions laborals temporals en les categories d´Encarregat/da per al pavelló firal i Auxiliar de Comunicació.
- Bases específiques que han de regir la creació i funcionament d´una borsa de treball de personal laboral no permanent i/o funcionari/a interí/na en la categoria de Dinamitzadors/es per als punts d´accés a Internet. - L´objecte d´aquestes bases és la regulació d´una borsa de treball de personal municipal no permanent per tal de cobrir les necessitats de nomenaments interins o contractacions laborals temporals en la categoria de Dinamitzadors/es per als punts d´accés a Internet.
- Bases per a la provisió, amb caràcter interí,de 7 places d´agent de la Policia Local - Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment per a l’accés, pel sistema de concurs oposició lliure de set places d´agent interí de la policia local, enquadrades en l´escala d´administració especial, subescala de serveis especials, escala bàsica, classe policia local. Les esmentades places figuren vacants en la plantilla de personal, i estan dotades amb les retribucions bàsiques corresponents al grup de titulació C2. Es podran incloure en la convocatòria les vacants que es puguin produir fins a la data d’aprovació del resultat definitiu de la convocatòria i de determinació dels candidats seleccionats. Les funcions a desenvolupar són les que els puguin ser encomanades d’acord amb la Llei 16/1991, de 19 de juliol, de les policies locals tretes d’aquelles que la mateixa llei exclou pels agents interins. L’horari de treball d’aquestes places serà a torn partit. No obstant la Prefectura del Cos podrà designar altres horaris i torns de treball segons les necessitats del servei.
- Bases específiques que han de regir la creació i funcionament de diferents borses de treball de personal laboral no permanent o funcionari/a interí/na de l´Ajuntament de Tortosa i dels seus organismes autònoms. - L´objecte d´aquestes bases és la regulació de diferents borses de treball de personal municipal en les categories de Tècnic/a mitjà/na en immigració, educador/a social i agent d´acollida, per al desenvolupament de les accions corresponents al Pla Municipal d´Atenció a la Diversitat Cultural.
- Bases específiques que han de regir la creació i funcionament de diferents borses de treball de personal laboral no permanent i/o funcionari/a interí/na de l´Ajuntament de Tortosa i dels seus organismes autònoms. - L´objecte d´aquestes bases és la regulació de diferents borses de treball de personal municipal no permanent per tal de cobrir les necessitats de nomenaments interins o contractacions laborals temporals en les categories d´auxiliar de turisme i tècnic/a per als Itineraris Personalitzats d´Inserció.
- Bases específiques que han de regir la creació i funcionament de diferents borses de treball de personal laboral no permanent o funcionari/a interí de l´Ajuntament de Tortosa i dels seus organismes autònoms. - L´objecte d´aquesta convocatòria és la creació de diferents borses de treball en les categories de Bibliotecari/a, Delineant/a, Monitor/a per impartir cursos de formació ocupacional en les especialitats d´electricitat, soldadura i paleta; Monitor/a per impartir el projecte formatiu, SEFED ( Simulació d´Empreses amb finalitats educatives)i Operari/a de neteja.
- Bases específiques que han de regir la creació i funcionament de diferents borses de treball de personal laboral no permanent i/o funcionari/a interí de l´Ajuntament de Tortosa i dels seus organismes autònoms. - L´objecte d´aquestes bases és la regulació de diferents borses de treball municipals de personal no permanent per tal de cobrir les necessitats de nomenaments interins o contractacions laborals temporals en les categories d´oficial primera paleta i oficial primera electricista.
- Bases específiques que han de regir la creació de borses de treball de personal no permanent de l´Ajuntament de Tortosa i dels seus Organismes Autònoms en les categories de Monitor/a esportiu i Monitor/a de gimnàstica rítmica. - És l´objecte d´aquesta convocatòria la creació de borses de treball de personal no permanent de l´Ajuntament de Tortosa i dels seus Organismes Autònoms en les categories de Monitor/a Esportiu i Monitor/a de gimnàstica rítmica.
- Bases especifiques per a la constitució de borses de treball de psicòleg/oga clínic/a; tècnic/a mitjà en programes educatius, educador/a social, treballador/a social, auxiliar administratiu/va; oficial/a segona de manteniment i consergeria i conserge d´instal·lacions municipals. - L’objecte d’aquestes bases és la regulació de diferents borses de treball municipal de personal no permanent per tal de cobrir les necessitats de nomenaments interins o contractacions laborals temporals.
- Bases específiques que han de regir la creació i funcionament de diferents borses de treball de personal no permanent de l´Ajuntament de Tortosa i dels seus organismes autònoms en les categories de:Arquitecte tècnic/a en execució d’obres.Mestre/a de llar d’infants.·Monitor/a/Professor/a de Música en les especialitats de clarinet, saxofon, flauta, trompeta, trompa, trombó, tuba, percussió, oboè, piano i llenguatge musical.·Monitor/a de tall i confecció. -
- Bases que han de regir el procés de selecció per tal de cobrir, amb caràcter permanent, un lloc de treball d´Agent Notificador pertanyent a l´escala d´administració general, subescala subalterna, grup de classificació altres agrupacions professionals. - És objecte de la present convocatòria la provisió d’un lloc de treball d’Agent Notificador, adscrit a l’àrea de Governació, mitjançant el procediment de concurs, torn lliure, inclòs a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Tortosa per a l’exercici 2007 i classificat dins de l’escala d’administració general, subescala subalterna, grup de titulació altres agrupacions professionals.
- Bases generals que han de regir la creació i funcionament de borses de treball de personal laboral no permanent i/o funcionaris/es interins/es de l´Ajuntament de Tortosa i dels seus organismes autònoms. - L’objecte d’aquestes bases és regular, amb caràcter general, la creació i funcionament de borses de treball municipal de personal, per tal de cobrir necessitats i vacants temporals del personal de la plantilla de la corporació i dels seus organismes autònoms, d’acord amb els procediments assenyalats a la normativa aplicable.
- L´Ajuntament de Tortosa fa pública la convocatòria per a la contractació en règim contractual laboral temporal d´un/a treballador/a, amb la categoria laboral d´oficial primera per a la realització de serveis de manteniment públic. - És objecte de la present convocatòria la contractació laboral temporal d’un/a treballador/a amb la categoria laboral d’oficial primera amb motiu de la substitució d’un treballador en situació de jubilació parcial fins que compleixi els 65 anys d’edat, i amb un període de prova de dos mesos. La jornada laboral serà el 85% de la que està estipulada al Conveni Col·lectiu de l’Ajuntament de Tortosa distribuïda segons necessitats del servei, i les retribucions les corresponents a la seva categoria laboral en proporció a la jornada realitzada. El contracte de treball a subscriure és el de relleu.
- L´Ajuntament de Tortosa fa pública la convocatòria del procés de selecció per a la contractació en règim laboral temporal d´un/a treballador/a, amb la categoria laboral de peó, per a la realització de serveis de manteniment públic. - És objecte de la present convocatòria la contractació laboral temporal d’un/a treballador/a amb la categoria laboral de peó amb motiu de la substitució d’un treballador en situació de jubilació parcial fins que compleixi els 65 anys d’edat, i amb un període de prova de dos mesos. La jornada laboral serà el 85% de la que està estipulada al Conveni Col·lectiu de l’Ajuntament de Tortosa distribuïda segons necessitats del servei, i les retribucions les corresponents a la seva categoria laboral en proporció a la jornada realitzada. El contracte de treball a subscriure és el de relleu.
- Convocatòria procés selecció d´un lloc de treball d´Oficial Primera Paleta en règim laboral temporal. - És objecte de la present convocatòria la contractació laboral temporal d’un/a treballador/a amb la categoria laboral d’oficial primera paleta amb motiu de la substitució d’un treballador en situació de jubilació parcial fins que compleixi els 65 anys d’edat, i amb un període de prova de dos mesos. La jornada laboral serà el 85% de la que està estipulada al Conveni Col·lectiu de l’Ajuntament de Tortosa distribuïda segons necessitats del servei, i les retribucions les corresponents a la seva categoria laboral en proporció a la jornada realitzada. El contracte de treball a subscriure és el de relleu.
- Convocatòria procés selecció en règim laboral temporal d´un/a treballador/a amb la categoria laboral d´Oficial Segona de Manteniment - És objecte de la present convocatòria la contractació laboral temporal d’un/a treballador/a amb la categoria laboral d’oficial segona de manteniment amb motiu de la substitució d’un treballador en situació de jubilació parcial fins que compleixi els 65 anys d’edat, i amb un període de prova de dos mesos. La jornada laboral serà el 85% de la que està estipulada al Conveni Col·lectiu de l’Ajuntament de Tortosa distribuïda segons necessitats del servei, i les retribucions les corresponents a la seva categoria laboral en proporció a la jornada realitzada. El contracte de treball a subscriure és el de relleu.
- L´Ajuntament de tortosa fa pública la convocatòria per a la selecció en règim contractual laboral temporal. - Treballador/a per a la realització, entre d´altres, de tasques de manteniment, consergeria i atenció al públic en dependències públiques, amb la categoria laboral d´Oficial primera.
- Bases per a la provisió d´1 Tècnic/a de medi ambient vacants a l´Ajuntament de Tortosa - Provisió de places incloses a les ofertes públiques de l´Ajuntament de Tortosa. - 1 Tècnic/a de medi ambient.
- Bases per a la provisió de 1 bibliotecari/a vacants a l´Ajuntament de Tortosa - Provisió de places incloses a les ofertes públiques de l´Ajuntament de Tortosa. - 1 Bibliotecari/a.
- Provisió de places - Provisió de places d´agent de la policia local
- Selecció d´una plaça d´Electricista Oficial 1a. - Cobrir amb contracte de relleu, 100% de la jornada, en règim contractual laboral temporal una plaça d´Electricista.
- Selecció d´una plaça de Paleta Oficial 1a - Cobrir amb contracte de relleu, 100% de la jornada, en règim contractual laboral una plaça de Paleta Oficial 1a.
- Selecció peó per a serveis de manteniment públic. - Cobrir amb contracte de relleu, 100% de la jornada, en règim contractual laboral temporal, una plaça de peó per a serveis de manteniment públic.
- Selecció treballador/a serveis de neteja edificis. - Cobrir una plaça d´operari/a especialista per a la realització de serveis de neteja d´edificis municipals.
- Provisió de 6 places d´Agent de Policia Local - Provisió de 6 places d´Agent de Policia Local (3 d´oposició lliure i 3 de concurs de mobilitat horitzontal)
- Fuster - Fuster amb la categoria laboral Oficial Primera

 

Per consultar ofertes de treball vigents premeu aquí