Inici Enrere  

B O R S A   D E   T R E B A L L


En aquesta pàgina s'informa sobre les ofertes de treball vigents que convoca l'Ajuntament de Tortosa.

Per a més informació, dirigiu-vos a l'Ajuntament de Tortosa, al servei de personal. Tel. 977 585 866

- Projecte Treball als barris. Programa D (Plans d'Ocupació). Fase I. Resolució TSF/1694/2016. - Projecte Treball als barris. Programa D (Plans d´Ocupació). Fase I. Resolució TSF/1694/2016. - Projecte Treball als barris. Programa D (Plans d´Ocupació). Fase I. Resolució TSF/1694/2016.
- Procés selecció borsa de treball Tècnic/a auxiliar d'informàtica, laboral temporal / funcionari interí - Convocatòria i bases que han de regir el procés de selecció per a la constitució i funcionament d’una borsa de treball, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en règim laboral temporal i/o funcionarial interí, de la categoria professional de tècnic auxiliar d’informàtica, subgrup de classificació professional C1, a l’Ajuntament de Tortosa. - L´objecte d´aquesta convocatòria és el procés de selecció per a la constitució i funcionament d’una borsa de treball, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en règim laboral temporal i/o funcionarial interí, de la categoria professional de tècnic auxiliar d’informàtica, subgrup de classificació professional C1, a l’Ajuntament de Tortosa. El procés de selecció es realitzarà mitjançant el sistema de concurs oposició lliure.
- Bases borsa de treball administratiu/va personal laboral temporal / funcionari interí - Bases que han de regir el procés de selecció per a la constitució i funcionament d’una borsa de treball, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en règim laboral temporal i/o funcionarial interí, de l’escala d’administració general, subescala administrativa, categoria administratiu/va, subgrup de classificació professional C1, a l’Ajuntament de Tortosa. - L’objecte d’aquesta convocatòria és el procés de selecció per a la constitució i funcionament d’una borsa de treball, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en règim laboral temporal i/o funcionarial interí, de l’escala d’administració general, subescala administrativa, categoria administratiu/va, subgrup de classificació professional C1, a l’Ajuntament de Tortosa. El procés de selecció es realitzarà mitjançant el sistema de concurs oposició lliure.
- Bases 2 borses de treball personal laboral temporal BSO - Bases que han de regir els processos de selecció per a la constitució i funcionament de dues borses de treball de personal laboral temporal, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, de les categories professionals de tècnic/a mitjà/na en treball social (A2) i tècnic/a mitjà/na d’educació (A2), a l’Ajuntament de Tortosa. - L’objecte d’aquesta convocatòria són els processos de selecció per a la constitució i funcionament de dues borses de treball de personal laboral temporal, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en les següents categories professionals: Tècnic/a mitjà/na en treball social. Subgrup de classificació professional A2. Tècnic/a mitjà/na d’educació. Subgrup de classificació professional A2.
- Bases 3 borses de treball personal laboral temporal AEP - Bases que han de regir els processos de selecció, mitjançant el sistema de concurs oposició, per a la constitució i funcionament de tres borses de treball de personal laboral, per a la cobertura de necessitats de personal no permanent, de les categories professionals d’oficial 1a, subgrup C2, oficial 2a, subgrup C2, i operari/a, subgrup AP (amb via ordinària i via de reserva per a persones discapacitades), per a integrar l’equip humà que ha de desenvolupar la prestació del manteniment i conservació d’edificis, equipaments, instal•lacions i via pública municipals, adscrits a l’Àrea d’Espai Públic de l´Ajuntament de Tortosa, amb expedient de referència 2016-RRH-C0503-000008 - L’objecte d’aquesta convocatòria són els processos de selecció per a la constitució i funcionament de tres borses de treball de personal laboral temporal, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, per a integrar l’equip humà que ha de desenvolupar la prestació del manteniment i conservació d’edificis, equipaments, instal•lacions i via pública municipals, adscrits a l’Àrea d’Espai Públic de l´Ajuntament de Tortosa, en les següents categories professionals: Oficial 1a. Subgrup de classificació professional C2. Oficial 2a. Subgrup de classificació professional C2. Operari/a. Subgrup de classificació professional AP.Inclou en un únic procés de selecció una via d’accés ordinària i una via d’accés amb torn de reserva per a persones discapacitades. Ela processos de selecció es realitzaran pel sistema de concurs oposició.
Per consultar ofertes de treball finalitzades premeu aquí