El teu navegador no accepta script
Inici Enrere  
P E R F I L  D E L  C O N T R A C T A N T 
Ajuntament de Tortosa

El perfil de contractant és l'espai de difusió a través d'Internet de l'activitat contractual de l'Ajuntament de Tortosa amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, tal i com estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

En el perfil del contractant trobareu informació relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions provisionals i les definitives de l'Ajuntament de Tortosa.

El perfil del contractant és el mitjà de difusió de les licitacions municipals de contractes d'obres de valor estimat superior a 200.000 euros, i de la resta de contractes municipals superiors a 60.000 euros. Així mateix, és un mitjà de difusió pública de les adjudicacions d'obres de valor estimat superior a 50.000 euros i per a la resta de contractes superiors a 18.000 euros.

Les persones interessades a participar o conèixer l'activitat contractual municipal trobaran en el perfil del contractant els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques, i informació essencial sobre el procediment concret, a més dels terminis de presentació.

Entrar al Perfil del contractant (Expedients iniciats abans del 8 d'abril de 2016)
Entrar al Perfil del contractant (Expedients iniciats a partir del 8 d'abril de 2016)
Ajuntament de Tortosa  Perfil del contractant de l'Empresa Municipal de Serveis Públics, SL
Empresa Gestió Urbanística Municipal de Tortosa, SA  Empresa Gestió Urbanística Municipal de Tortosa, SA (GUMTSA)
Tortosa Salut, SL Tortosa Salut, SL
GESAT Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa SAM (GESAT)
EPEL Hospital Llars de la Sta. Creu EPEL Hospital Llars de la Santa Creu
  Ajuntament de Tortosa
 Bústia de suggeriments
 Telèfons d'interès