El teu navegador no accepta script
Inici Enrere català - castellano  
I N F O R M A C I Ó   E C O N Ò M I C O   F I N A N C E R A 
Ajuntament de Tortosa
I n f o r m a c i ó    E c o n ò m i c o    F i n a n c e r a


En aquest apartat es proporciona la informació econòmico-financera de l'Ajuntament de Tortosa i els seus ens dependents.

Aquesta informació s'estructura de la manera següent:

Per exercicis pressupostaris: Aquí trobareu informació sobre l'aprovació inicial del pressupost, el seguiment de la seva execució, les dades de liquidació, comptes anuals i compte general.
Evolució principals indicadors: Aquí trobarem informació sobre l'evolució de diferents indicadors així com dades de l'avaluació del compliment de la regla de la despesa, l'estabilitat pressupostària, endeutament i periode mig de pagament a nivell de grup municipal consolidat. I també l'evolució a nivell de l'Ajuntament de diferents indicadors i magnituds com ara resultat pressupostari, endeutament, estalvi brut...
Per instruments de planificació: Aquí trobareu informació dels instruments de planificació econòmica que s'aprovin.
Retiment a la Sindicatura de Comptes: Seguint aquest enllaç accediu al web de la Sindicatura de Comptes de Catalunya on podeu consultar els comptes retuts per l'Ajuntament i els seus ens dependents.