El teu navegador no accepta script
Inici Enrere català - castellano  
I N F O R M A C I Ó   E C O N Ò M I C O   F I N A N C E R A 
Ajuntament de Tortosa
E v o l u c i ó   P r i n c i p a l s    I n d i c a d o r s


En aquest apartat es mostra l'evolució dels indicadors i variables més significatives.